3

NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

10.000

CĂN NHÀ PHỐ

1000

CĂN GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

100

NHÂN VIÊN